KOLEKTA
Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna, † spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz swoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Ga 2,19-20
Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
R.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
R.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
R.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
R.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
R.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.
R.: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 15, 9b. 5b
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Wytrwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA J 15, 1-8
Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH
Za wstawiennictwem Świętej Brygidy, przedstawmy Bogu w modlitwie potrzeby nasze i wszystkich ludzi.

1. Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby głosząc Ewangelię, kształtowali w ludzie Bożym wyobraźnię miłosierdzia. Ciebie prosimy.
2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby nigdy nie przechodzili obojętnie obok Chrystusa obecnego w ubogich, opuszczonych i cierpiących. Ciebie prosimy.
3. Módlmy się za sprawujących jakąkolwiek władzę, aby przez mądre decyzje stwarzali możliwości niesienia wielorakiej pomocy potrzebującym. Ciebie prosimy.
4. Módlmy się za rodziny oczekujące potomstwa, aby z miłością i wdzięcznością wobec Boga potrafiły przyjąć dar nowego życia. Ciebie prosimy.
5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby z miłosierdzia Bożego radowali się życiem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy.
6. Módlmy się za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy za przykładem Maryi, Matki Miłosierdzia oraz Świętej Brygidy naśladowali pełnego dobroci i miłości Chrystusa. Ciebie prosimy.

Boże Ojcze wysłuchaj nasze prośby, które z wiarą przedstawiliśmy Tobie, † i spraw, abyśmy z rozważania tajemnic zbawienia * czerpali światło dla odnowy naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI
Boże, nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce święta Brygida oczyściła się z nałogów grzesznego człowieka i przyodziała nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo, † spraw, abyśmy się podobnie odnowili * i godnie złożyli Tobie Ofiarę pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy, † spraw, abyśmy za przykładem świętej Brygidy zawsze szukali przede wszystkim Ciebie * i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków.