KOLEKTA
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, † udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi * i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31
Niewiasta, która boi się Pana.
Czytanie z Księgi Przysłów.
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 103, 1-4. 8. 13. 17-18
R: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
R: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
R: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
R: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
R: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

DRUGIE CZYTANIE 1 Tm 5, 3-10
Wdowy poświęcone Bogu
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
Najmilszy! Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj, ażeby były nienaganne. A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 5,6
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA Mk 3, 31-35
Chrystus uczy modlitwy
Słowa Ewangelii według św. Marka.
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: “Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: “Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: “Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.
Oto Słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH
Do Boga Ojca, który jest w niebie, zanieśmy nasze modlitwy, ufając, że okaże nam swoje błogosławieństwo.

1. Za prześladowanych chrześcijan na całym świecie, aby wytrwali w dawaniu świadectwa o Chrystusie. Panie, wysłuchaj nas.
2. Za głodujących i pozbawianych dachu nad głową, aby podtrzymywani mocą z wysoka mogli zaspokoić swoje potrzeby. Panie, wysłuchaj nas.
3. Za dzieci i młodzież, aby na wakacyjnych ścieżkach znajdowali czas na spotkanie z Bogiem. Panie, wysłuchaj nas.
4. Za wszystkich ludzi uwikłanych w nałogi, aby Bóg w swojej wielkiej dobroci uratował ich życie. Panie, wysłuchaj nas.
5. Za wiernych zmarłych, aby mając wiarę w moc Boga zostali wskrzeszeni do życia wiecznego. Panie, wysłuchaj nas.
6. Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy każdego dnia doświadczali nieskończonej łaskawości Boga. Panie, wysłuchaj nas.

Święty i wierny Boże, Ty wysłuchujesz ludzi, którzy z ufnością zwracają się do Ciebie, † wejrzyj na nas łaskawie * i przyjdź z pomocą w naszych modlitwach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, † przyjmij dary złożone na Twoim ołtarzu ku czci świętej Jadwigi, która starała się o pomnożenie Twojej chwały, * oczyść nasze serca i przygotuj je do udziału w Najświętszej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, † prosimy Cię, aby Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, bronił nas od wszelkich napaści złego ducha, * i przez zasługi świętej Jadwigi po trudach doczesnej pielgrzymki zapewnił nam pełnię pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.