STATUT  FUNDACJI  NA RZECZ  ROZWOJU  MŁODZIEŻY  „Młodzi Młodym”

tekst jednolity

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

par. 1

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”, a w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwana jest : „Fundacją”.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Archidiecezję Wrocławską.
  Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.), odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

par. 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 5. Fundacja kieruje swoją działalność statutową do ogółu społeczeństwa.

 

par. 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator.
 1. Nadzór państwowy nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Edukacji Narodowej.

par. 4

Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

par. 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

par. 6

Celem Fundacji są następujące:

 1. Wspieranie działań i funkcjonowania duszpasterstwa młodzieży na terenie Archidiecezji Wrocławskiej.
 2.  Wspieranie idei Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) w tym organizacja obchodów diecezjalnych ŚDM.
 3. Działania na rzecz młodzieży w celu formacji ludzkiej i duchowej, intelektualnej, społecznej i kulturalnej.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób młodych, patologii oraz uzależnieniom.

par. 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie i organizację diecezjalnych spotkań młodych,

2) tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat

    młodzieży,

4) działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o młodzieży,

     światowych i lokalnych dniach  młodzieży, katolickiej nauce społecznej,

5) mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy

    o formach udziału w demokracji i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu

    w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na

    aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego i postaw

    patriotycznych,

6) mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez wolontariat,

7) inicjowanie i wspieranie programów szkoleń z zakresu prawa, administracji i ekonomii,

8) organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej

    i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,

9) organizowanie kursów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących

       gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację,

10) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,

11) utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie

       Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,

12) organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk

      społecznych, prawa i ekonomii,

13) prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym wymiany młodzieży w kraju i zagranicą,

14) organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących

      działalność Fundacji,

15) realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,

16) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych

      podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,

17) zarządzanie ośrodkami rekolekcyjnymi oraz obiektami służącymi celom realizowanym

      przez Fundację;

18) prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24

      kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r.

      poz. 1118 z późn. zm.).

19) działalność charytatywną i opiekuńczą

20) działalność na rzecz integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem

      społecznym.

 1. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

par. 8

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, jako działalność pomocniczą.
 2. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd i wymaga ona zgody Fundatora.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1) Pozaszkolnych form edukacji
  2) Wspomagania edukacji
  3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  4) Kultury, rozrywki i rekreacji

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

par. 9

Majątek Fundacji obejmuje fundusz założycielski w kwocie 2000 zł z czego  1000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

par. 10

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1) darowizn, spadków, zapisów,
  2) dotacji i subwencji;
  3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4) dochodów z majątku Fundacji,
  5) odsetek bankowych,
  6) rozprowadzania cegiełek na rzecz Fundacji,
  7) dochodów z własnej działalności statutowej;
  8) dochodów z własnej działalności gospodarczej;
  9) środków uzyskanych z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  10) innych źródeł.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd, po uzyskaniu zgody Fundatora, może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

par. 11

   W ramach działalności Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

par. 12

 1. Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.
 1. Członkiem Zarządu Fundacji i członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone w niniejszym Statucie do decyzji Fundatora lub Rady Fundacji
 6. Decyzje Fundatora wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

par. 13

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
3) realizacja celów statutowych,
4) sporządzanie planów pracy Fundacji,
5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
8) zwracanie się do Fundatora z wnioskiem o zmianę statutu,
9) zwracanie się do Fundatora z wnioskami w sprawie połączenie z inną fundacją lub o likwidację Fundacji.
10) przedstawianie Fundatorowi rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,
11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

par. 14

 1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Członek Zarządu powoływany jest na okres czterech lat i może być odwołany w każdym czasie.
 4. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, Wice-Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd liczy więcej niż dwie osoby – także Skarbnika.
 5. Poza przypadkiem odwołania przez Fundatora, członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu na ręce Fundatora,
  b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
  c) śmierci członka Zarządu,
  d) upływu 4 letniej kadencji.
 6. Członek Zarządu może być zatrudniony i pobierać wynagrodzenie na podstawie zawartej z Fundacją umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w wysokości i częstotliwości ustalonej przez Fundatora.

par. 15

 

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Członek Rady Fundacji powoływany jest na okres 3 lat i może być odwołany w każdym czasie.
 4. Poza przypadkiem odwołania przez Fundatora, członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundacji na ręce Fundatora,
  b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
  c) śmierci członka Rady Fundacji,
  d) upływu trzyletniej kadencji.
 5. Członek Rady Fundacji może być zatrudniony i pobierać wynagrodzenie na podstawie zawartej z Fundacją umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w wysokości i częstotliwości ustalonej przez Fundatora.

par.16

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1) kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów,
  2) kontrola finansowej i majątkowej działalności Fundacji,
  3) składanie Fundatorowi, na każde jego żądanie, opinii o działalności Fundacji oraz o działalności Zarządu Fundacji.
 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im.

 

par. 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a pod jego nieobecność – Wiceprezes Zarządu, zawiadamiając pozostałych członków co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. W razie niezwołania posiedzenia Zarządu w terminie określonym w ust. 1, a także w przypadkach niecierpiących zwłoki, posiedzenie Zarządu może zwołać także Fundator.
 1. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

par. 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z wyjątkiem spraw majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych, członek Zarządu może składać samodzielnie do sumy 10 000 zł. Powyżej tej kwoty potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. W czynnościach prawnych oraz w sporze pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje Fundator.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

par. 19

 1. Fundator może na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, dokonywać zmian w statucie Fundacji oraz zmian celów Fundacji.

par. 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundator.

par. 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 1. Decyzję o likwidacji podejmują Fundator na wniosek Zarządu, wyznaczając jednocześnie jednego lub więcej likwidatorów. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zarządu.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej podmiotów o zbliżonych celach.