SPOŁECZNA AKADEMIA MŁODYCH (SAM)

Warsztaty – pod nazwą Społeczna Akademia Młodych – skierowane są dla klas VII-VIII i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odbywać się będą przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Warsztaty odbywają się w godzinach lekcyjnych i są bezpłatne.

Tematy

Każdy jest ważny!
Warsztat koncentruje się na relacjach rówieśniczych. Pomaga odkryć, że w grupie, klasie, społeczeństwie każdy ma swoje miejsce, talenty i wyjątkową wartość. Każdy powołany jest do pozostawienia swojego śladu w historii i budowania mostów.

Jak i o co warto robić raban?
Nożem można się zranić albo pokroić chleb. Warsztaty pozwalają odkryć pozytywną rolę złości w życiu. Inspirują do brania odpowiedzialności za własne marzenia i dobro wspólne, zakładania wyczynowych butów i niemylenia szczęścia z kanapą.

Słowo ma moc
“Już taki jestem” vs “Mogę postąpić lepiej”. Słowa, które wypowiadamy i słyszymy kształtują nas i nasz świat. Warsztaty uwrażliwiają na treść i formę nadawanych i odbieranych przez nas komunikatów. Pokazują jak wyrażać siebie i swoje potrzeby w zrozumiały i akceptowany społecznie sposób.

Solidarność – czy to nas jeszcze wzrusza?
Warsztat koncentruje się na jednej z podstawowych zasad społecznych jaką jest solidarność. Pomaga zrozumieć znaczenie współpracy dla funkcjonowania każdej z grup społecznych oraz wprowadza pojęcie zasad społecznych organizujących życie zbiorowości.

Myśląc Ojczyzna…
Miłość Ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle wiąże się dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra. Postawa nie może być naznaczona egoizmem. Warsztat ma pomóc w budowaniu świadomości patriotycznej młodzieży w oparciu o wizję miłości ojczyzny zaprezentowanej w dokumencie Chrześcijański kształt patriotyzmu.

Słowo też zabija!
Mowa nienawiści to „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm, chrystianofobię oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”. Warsztat pomoże właściwie reagować na pojawiające się w środowisku młodzieżowym wypowiedzi o znamionach nienawiści.

  • Terminy spotkań (czwartki):  26 IX 2019 r., 10 X 2019 r., 24 X 2019 r., 7 XI 2019 r., 14 XI 2019, 21 XI 2019 r., 28 XI 2019 r., 4 XII 2019 r., 12 XII 2019 r.
  • Czas: 9:00 – 11:30 – warsztaty; po warsztatach czas na zwiedzanie katedry lub Radio Rodzina.
  • Podczas każdego spotkania zostanie zaprezentowane jedno z zagadnień wskazanych przez nauczyciela opiekującego się grupą młodzieży.
  • Każdemu zagadnieniu odpowiadają towarzyszące mu warsztaty.
  • Po warsztatach i krótkim poczęstunku młodzież będzie miała okazję zwiedzić Ostrów Tumski wraz z przewodnikiem lub odwiedzić siedzibę Radia Rodzina.
  • Każdy uczestnik spotkania otrzyma specjalny pakiet pozwalający w pełni uczestniczyć w warsztatach.
  • Zagadnienia przedstawią i warsztaty poprowadzą osoby kompetentne we właściwym temacie (nauczyciele, edukatorzy i trenerzy).
  • Zapisy zostały zakończone. Bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie. Zapraszamy do następnej edycji w II semestrze. Link do formularza zapisów. 

Tematy proponowane w ramach SAM realizowane są przez dwa podmioty: Obserwatorium Społeczne oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Młodzieży “Młodzi Młodym”. Oferta jest realizowana we współpracy z InfoCentrum i Radiem Rodzina.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży “Młodzi Młodym powstała we Wrocławiu w 2016 r. w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i odbywającymi się na terenie miasta tzw. “Dniami w Diecezji”. Jej celem jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju ludzi młodych. Podejmuje działania sprzyjające formacji duchowej, intelektualnej, społecznej i kulturalnej młodzieży. Organizowane przez fundację spotkania młodych, warsztaty i wyjazdy mają m.in. za zadanie promocję aktywności obywatelskiej, wartości demokratycznych i przeciwdziałanie wykluczeniu.

Obserwatorium Społeczne to chrześcijański think-tank, który stawia sobie za cel analizowanie rzeczywistości społecznej, pojawiających się nowych prądów kulturowych oraz tendencji politycznych i gospodarczych. Służyć ma stawianiu diagnozy społecznej, szczególnie rozpoznawaniu nowych wyzwań i zagrożeń, a także wyprzedzającemu formułowaniu sposobów reagowania Kościoła na współczesne zmiany w duchu spotkania ze światem. Refleksje i działania Obserwatorium Społecznego mają wzmacniać aksjologiczne fundamenty społeczeństwa. Jak napisał papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium: współczesne peryferia, czyli nowe środowiska społeczno-kulturowe są dla Kościoła wyzwaniem do ich poznania oraz podjęcia dialogu w duchu poszanowania godności każdego człowieka. Struktury kościelne mają stawać się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania, niż do zachowania stanu rzeczy. Aby nauczanie Kościoła stało się dojrzalsze, winien on korzystać także z nauk społecznych, których konkretne wskazówki pomagają mu pełnić misję zleconą przez Chrystusa (por. EG 27, 30, 40).Ważnym elementem aktywności Obserwatorium Społecznego jest promocja myśli społecznej Kościoła oraz formacja i edukacja społeczeństwa według zasad proponowanych przez katolicką naukę społeczną.